NPGZ Lezingen tot 2019

Het NPGZ initieert en organiseert vanaf 2012 voor genodigden een jaarlijkse lezing over een actueel thema door een gerenommeerde  spreker.

NPGZ-lezing 2018

De zesde NPGZ-lezing vond plaats op 20 juni in het Karmelklooster in Drachten. De lezing werd verzorgd door Prof. Dr. Petri Embregts, met de titel ‘Zien, bewogen worden, in beweging komen’;  wat betekent menslievende professionalisering in de huidigde tijd voor cliënten, cliëntsysteem, zorgorganisaties en wetenschap?

Zien, bewogen worden in beweging komen was ook de titel van haar inaugurele rede in 2011 bij het aanvaarden van het ambt als bijzonder hoogleraar bij de leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking; psychopathologie en behandeling en bijzonder hoogleraar bij de beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog aan de universiteit van Tilburg.

De context van de hulpverlening aan kwetsbare mensen verandert, zo ook de rolopvatting van de hulpverlener. Om deze veranderde hulpverlening goed te analyseren en de kwaliteit van zorg te optimaliseren, zou minder aandacht besteed moeten worden aan de beheersbaarheid en meer aan het hulpverleningsproces stelt Petri Embregts. De kwaliteit van zorg wordt volgens Embregts voor een groot deel bepaald door een betekenisvolle, goede relatie tussen de hulpbehoevende en de hulpverlener. Een goede hulpverlener is niet iemand die louter vaktechnische kwaliteiten laat zien, maar iemand die ook zijn persoonlijke kwaliteiten kan inzetten. Het zijn vooral houding en persoonskenmerken die van invloed zijn op contact maken, afstemmen op de hulpvrager, een betrekking of relatie aangaan en deze onderhouden. De hulpverlener zal van alle competentiegebieden gebruik moeten maken om uit te groeien tot een bekwaam en betrokken hulpverlener, aldus Embregts.

Door middel van haar werk slaat Embregts een brug tussen onderzoek, praktijk en opleiden op het gebied van hulpverlening aan kwetsbare mensen.

Zie hier de powerpoint .

NPGZ-lezing 2017

Prof.dr. J. (John) Goedee, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, leerstoel Complexe Samenwerkingsprocessen (culturele veerkracht en betekenisverlening) was dit jaar gevraagd de lezing te verzorgen. Hij hield een aansprekend betoog met als titel ‘Samenwerken; zijn wij er klaar voor?’ Ondertitel ‘Welke kwaliteitsmeetlat hanteren bestuurders bij complexe (keten)zorg in gezinnen? Medewerkers van sociale teams en zorgorganisaties werken in de dagelijkse praktijk met complexe gezinssituaties. Hoe helder is het voor hen waar de grenzen liggen bij hun bestuurders? Hoe kunnen bestuurders invloed uitoefenen op de veiligheid van medewerkers en clienten? Hoe komt hun referentiekader tot stand? Professor John Goedee heeft, op basis van jarenlang onderzoek, een conceptueel model ontwikkeld voor het inrichten, monitoren en besturen van complexe (multidisciplinaire) samenwerking. Dit model heeft hij in diverse projecten op het snijvlak van zorg en veiligheid (o.a. huiselijk geweld, personen met verward gedrag en veelplegers) in de praktijk gevalideerd. Tijdens de lezing gaf John Goedee praktische handvatten aan de hand van enkele voorbeelden. Hierbij start hij vanuit de analyse van de huidige situatie, waarna hij methodisch toewerkt naar een gezamenlijke aanpak (beoogde situatie). John ging specifiek in op de sturingsmechanismen welke bestuurders kunnen toepassen om de uitkomsten positief te beinvloeden. Tenminste, zo betoogt hij, als ze daar klaar voor zijn!

NPGZ-lezing 2016

Thema van deze bijeenkomst, gehouden op 3 juni, stond in het teken van de ratificering in het voorjaar van 2016 door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Spreker was de heer Otwin van Dijk, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, die zich in hoge mate heeft ingespannen de ratificering door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. De focus lag op de implicatie en implementatie van de ratificering: hoe verder? De heer van Dijk heeft langs een aantal ontwikkellijnen voor o.a. de (gemeentelijke) overheid, ondernemers, de zorg en de samenleving het effect en de implementatie toegelicht samen met een afvaardiging vanuit de actiegroep ‘Wij staan op!’.

NPGZ-lezing 2015

In dit jaar heeft de heer Laurens Waling MSc op 24 juni de NPGZ-lezing verzorgd. Laurens Waling is een sociaal ondernemende innovator. Hij is continu bezig met radicale innovatie van de zorg en het sociaal domein, gebruikmakend van de innovatieve mogelijkheden van technologie en van nieuw organiseren. Centraal hierbij staat zeggenschap/regie voor het individu. Als trendwatcher adviseert hij zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en landelijke organisaties over ‘Zorg en gezondheid 3.0’. En als ondernemer ontwikkelt hij platforms en nieuwe concepten om de online regie van o.a. ‘clouderen’ (ouderen die zelf de regie nemen over hun zorgproces via de cloud) mogelijk te maken. Zie ook het document ‘Part-up bij NPGZ’ hiernaast.

NPGZ-lezing 2014

Op 25 juni 2014 heeft mevrouw dr. Femmianne Bredewold de lezing verzorgd en wel over het onderwerp van haar proefschrift ‘Lof der oppervlakkigheid’ waarop zij dat jaar was gepromoveerd. Mevrouw Bredewold heeft onderzoek gedaan naar het contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners. Zij is verbonden aan het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.
De lezing voor genodigden vond plaats in het Groninger Museum. Zie voor meer informatie over het programma de uitnodiging in het documentbutton hiernaast.

NPGZ-lezing 2013

Voor de tweede NPGZ-lezing op 5 juni 2013 werd prof. dr. Harry Kunneman, hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht uitgenodigd. De titel van zijn lezing is ‘HOGE GRONDEN & moerassige laaglanden in de Gehandicaptenzorg. Locatie: Groninger Museum, Museumplein 1, 9711 ME  Groningen.
In deze tweede PGZG-lezing werd een route geschetst voor het ontwikkelen van nieuwe beddingen (en een nieuwe naam) voor de ‘gehandicaptenzorg’. Deze gedachte werd uitgewerkt aan de hand van het idee van ‘professional societies’ als verbindende overgangsgebieden tussen de civil society aan de ene kant en de professionele organisaties en bestuurlijke arrangementen van de ‘gehandicaptenzorg’ aan de andere kant.

NPGZ-lezing 2012

Op 11 juli 2012  werd de spits afgebeten door prof. dr. Marian A. Verkerk, filosofe, ethica en hoogleraar zorgethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Titel van haar presentatie ‘Thuis, een kritische waarde in de zorg’. Klik voor de Powerpoint Presentatie op de documentbutton hiernaast.

Presentaties

Op 8 november 2012 vond de presentatie plaats van het boek ‘Aangeboren en aangeleerd’ van Henri Holthinrichs. In dit boek wordt beschreven hoe kinderen met een ontwikkelingsachterstand een tweede kans krijgen om de eerste fasen van hun ontwikkeling opnieuw te doorlopen. Met deskundige ondersteuning kunnen ouders/begeleiders de nodige vaardigheden leren om in te spelen op de speciale behoeften van hun kind. Het boek maakt deel uit van het scholingsprogramma voor gezinsbegeleiders in de zorg binnen het IDZO-ketenzorgproject.